zásady ochrany osobných údajov

Last Updated On: mája, 2022

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Pred použitím webovej stránky rulmentionline.ro alebo objednaním našich produktov vám odporúčame, aby ste si pozorne prečítali tieto zásady, aby ste pochopili, ako sa spracúvajú vaše osobné údaje a aké sú vaše práva ako používateľa.

Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú, aké druhy osobných údajov sa spracúvajú, ako sa používajú, aké máte možnosti v súvislosti s takýmto spracúvaním a ako budeme rešpektovať vaše práva, ktoré ako dotknutá osoba máte podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov, vrátane Regulation (EU) 2016/679 ("GDPR").

YOUR DATA PROCESSOR
SUPER PRECISION BEARINGS S.R.L. , with registered office in Strada Livezilor, 31, Moinesti, Județul Bacău, Rumunsko with the registration number at the Trade Register 40549769 and CUI af2415202366b2e09670e47b 9ec3200f, ako hospodársky subjekt, si Vás dovoľuje informovať o spracúvaní Vašich osobných údajov v rámci operácií súvisiacich s poskytovaním produktov Ložiskové služby zákazníkom.

SPRACOVANÉ KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Údaje ktoré nám poskytnete priamo

Vo všeobecnosti zhromažďujeme osobné údaje priamo od vás, aby ste mali kontrolu nad typom informácií, ktoré nám poskytujete.

Informácie, ktoré nám poskytnete pri vytváraní cenovú ponuku alebo žiadosť o ponuku
Informácie pre vývoj zmluvného vzťahu medzi Vami a SUPER PRECISION BEARINGS S.R.L., respektíve pre prevzatie, validáciu a fakturáciu objednaných produktov. Poskytnutie vašich osobných údajov je nevyhnutné na doručenie produktov objednaných prostredníctvom platformy rulmentionline.ro vrátane daňových povinností.
Informácie, ktoré nám poskytujete za účelom prihlásenia sa na odber e-mailových upozornení a/alebo newsletterov (vrátane Vášho mena a e-mailová adresa).
Informácie obsiahnuté alebo súvisiace s akoukoľvek komunikáciou, ktorú nám pošlete alebo zadáte do formulárov na stránke (vrátane korešpondencie s nami, obsahu a údajov spojených s komunikáciou).
Informácie, ktoré poskytnúť, keď si kúpite produkty z našej stránky.
Publikácie, blogy, názory, komentáre atď.
Údaje zhromaždené alebo generované v dôsledku vašej interakcie s našou stránkou

Okrem toho k osobným údajom, naše systémy automaticky zhromažďujú množstvo anonymných informácií, ktoré nám pomáhajú lepšie porozumieť dobre, ako sa používa rulmentionline.ro a ako môžeme zlepšiť naše služby. Tieto údaje zahŕňajú IP adresu počítača, pomocou ktorého pristupujete k našej platforme, geografickú polohu, typ a verziu prehliadača, operačný systém, zdroj sprostredkovania, trvanie návštevy, zobrazenia stránok a navigáciu na stránke.

< p> Komunikácia cez chat funkcia na našej platforme

Keď na komunikáciu s nami použijete funkciu Whatsapp Chat na rulmentionline.ro na vyžiadanie relevantných informácií o dodávaných produktoch, zhromažďujeme informácie, ktoré sa rozhodnete poskytnúť prostredníctvom tejto funkcie.

Odborné kontakty na zákonných zástupcov, kontakty alebo zamestnancov partnerov, zákazníkov, poskytovateľov služieb. Konkrétnejšie, spracúvané profesijné údaje sú: meno, priezvisko, pracovná pozícia, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Ďalšie informácie, ktoré nám poskytnete v rámci korešpondencie s nami telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom spôsobom vrátane, ak je to vhodné, predtým vyplnených dotazníkov, natáčania alebo telefonických rozhovorov, ako aj akýchkoľvek iných osobných údajov, ktoré ste sa rozhodli nám poslať.

Používame aj súbory cookie a technológiu. Podobne ako pri rozpoznávaní vás a vašich zariadení. Povoľujeme aj iným ľuďom používať súbory cookie. Ako tieto technológie používame, je popísané v Zásadách používania súborov cookie.

Nezhromažďujeme ani inak nespracúvame citlivé údaje, ktoré sú zahrnuté vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov v osobitných kategóriách osobných údajov. Taktiež nechceme zhromažďovať ani spracovávať údaje od neplnoletých osôb mladších ako 16 rokov..

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Používanie osobných údajov bude vykonávané iba v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o slobodnom pohyb osobných údajov.tieto údaje. Spracovanie vašich údajov na účely uvedené v tomto dokumente je založené na vašom súhlase, ak sa ho rozhodnete poskytnúť.

Vyššie uvedené informácie spracovávame na zlepšenie našich služieb a z dôvodu nášho oprávneného záujmu predchádzať podvodom ..

Služby Bearings môžu od vás zhromažďovať osobné údaje, ale iba s vaším súhlasom a ak nám ich dobrovoľne poskytnete.

Zhromaždené osobné údaje používame na nasledujúce účely: <

Pre zabezpečenie relevantnosti webovej stránky pre vaše potreby.
Pre marketingové aktivity alebo pre zasielanie komerčných komunikačných prostriedkov (e-mail, SMS) obchodných oznámení o nami ponúkaných produktoch prostredníctvom stránku alebo prípadne Newsletter.
Aby sme vám pomohli vytvoriť a publikovať obsah, ktorý je pre vás najrelevantnejší.
Zabezpečiť prístup k sekciám s obmedzený prístup na stránku.
Aby sme vám poskytli vysokovýkonnú zákaznícku podporu.
SUPER PRECISION BEARINGS S.R.L. zhromažďuje informácie prostredníctvom vlastnej platformy a spracováva ich do štatistík o tom, ktoré stránky navštevujete najčastejšie, vrátane adresy IP, z ktorej stránka je navštívená. rulmentionline.ro môže používať súbory cookie na dočasné ukladanie osobných údajov na nasledujúce účely:

Zlepšenie bezpečnosti prístupu.
Zlepšenie použiteľnosti a poskytnutie najlepších možných služieb.
UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje môžu byť uložené na:

Server Contabo hosting rulmentionline.ro
počítačoch a externých jednotkách na ukladanie údajov, pomocou ktorých spravuje stránku 91eac7eeee>495af šifrované servery poskytovateľa digitálneho archívu Dropbox a/alebo Disk Google.
TRVANIE SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spoločnosť bf4fa0c500179c45584f49e84 na splnenie účelov spracovania uvedených vyššie.

Ak ste zákazníka, budeme Vaše údaje spracovávať po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne v súlade so zákonnými povinnosťami spoločnosti.

< AKO POUŽÍVAME OSOBNÉ ÚDAJE
SUPER PRECISION BEARINGS S.R.L. používa osobné údaje iba v dôsledku Vášho dobrovoľný súhlas a jasne a v závislosti od ich povahy.

Typy údajov, ktoré zhromažďujeme a ako ich neskôr použijeme:

E-mailová adresa

Ak sme -poskytli ste e-mailovú adresu, použijeme ju na zasielanie e-mailov informujúcich o našich produktoch, ale aj o článkoch a zdrojoch, ktoré pravidelne zverejňujeme na tejto stránke.

Meno a priezvisko .

Spoločnosť SUPER PRECISION BEARINGS S.R.L. sa zaväzuje, že údaje poskytnuté užívateľmi stránky nebude odovzdávať tretím osobám a bude ich využívať len za účelom komunikácie so svojimi zákazníkmi, informovania o prevádzke stránky alebo jej ponukách. ..

Účelom zberu údajov je: Zapísať tieto údaje do daňových dokladov vystavených spoločnosťou podľa zákona a informovať vás. Musíte poskytnúť údaje, ktoré sú potrebné na to, aby ste mohli byť kontaktovaní, aby ste mohli vystavovať transakčné dokumenty a aby ste mohli doručiť objednávku. Vaše odmietnutie znemožňuje spracovanie Vašej objednávky. Registrované informácie sú určené pre prevádzkovateľa a čiastočne sú oznámené kuriérskej spoločnosti, ktorá doručuje produkty.

OSOBNÉ ÚDAJE PRÍJEMCOV
Vaše osobné údaje nikdy nepredáme.
Bez vášho výslovného súhlasu takéto údaje neprenesieme ani neposkytneme tretím stranám, pokiaľ to od nás nevyžadujú platné zákony alebo štátne kontrolné orgány. (Napr. prokuratúra, súd, polícia, daňové úrady a spracovanie údajov povolené rumunským štátom alebo Radou Európy atď.)
ZVEREJNENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
SUPER PRECISION BEARINGS S.R.L. nepreberá žiadnu finančnú, morálnu ani inú zodpovednosť na neoprávnený prístup podvodných osôb, počítačové vírusy alebo kybernetické útoky: p>

servery, počítače, zariadenia, ktoré sú hostiteľom vašich osobných údajov;
databázy patriace externým spolupracovníkom, s ktorými niekedy musíme spolupracovať.
Ak zaznamenáme situáciu podvodu alebo kybernetického útoku na archívy, v ktorých sú uložené vaše osobné údaje, podľa zákona do 72 hodín od zistenia narušenia bezpečnosti upozorníme národný orgán pre Dohľad nad spracovaním osobných údajov, príslušný orgán rumunského štátu oprávnený riadiť takéto incidenty.

Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť nami povereným subjektom a/alebo osobám, ktoré sa podieľajú na poskytovaní produkty, vrátane poskytovania komerčnej komunikácie.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj poskytovateľom súborov cookie a podobných technológií tretích strán, ako je opísané v Zásadách používania súborov cookie. V týchto situáciách môžu byť vaše osobné údaje zhromaždené prostredníctvom súborov cookie / podobných technológií prenesené do tretích krajín (tj mimo Európskej únie), ktorým nebola poskytnutá primeraná úroveň ochrany.

CIELE OSOBNÝCH PRÁVA
Používatelia tejto stránky by si mali uvedomiť, že od 25. mája 2018 bude zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov prebiehať v súlade s novým nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (2016/679) s priamou aplikáciou vo všetkých krajinách EÚ.

Každý má právo z oprávnených dôvodov namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov. Toto právo môže byť v určitých situáciách ustanovených zákonom odňaté. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov teda nie je možné uplatniť, ak má spracúvanie záväzný charakter, ako to ustanovuje zákon.

Podľa zákona máte ako dotknutá osoba tieto práva:

>

Právo na prístup – umožňuje dotknutej osobe získať od SUPER PRECISION BEARINGS S.R.L. potvrdenie, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, alebo nie, a ak áno, získať prístup k týmto údajom a ďalším užitočným informáciám.

p>

Právo na opravu údajov - môžete nás požiadať, aby sme vaše osobné údaje nesprávne zmenili alebo v prípade potreby doplnili údaje, ktoré sú neúplné.

Právo na vymazanie - môžete požiadať o vymazanie osobných údajov údaje v nasledujúcich situáciách:

už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich zhromažďovali a spracovávali;
odvolali ste svoj súhlas so spracovaním údajov a my ich už nesmieme spracovávať z iných právnych dôvodov;
áno tele sa spracúvajú v rozpore so zákonom;
údaje musia byť vymazané v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Právo odvolať súhlas so spracovaním, ak je spracovanie založené na súhlase, bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť dovtedy vykonaného spracovania.

Právo na námietku - z dôvodov súvisiace s konkrétnou situáciou, kedy je spracovanie založené na oprávnenom záujme, a kedykoľvek namietať proti spracovaniu údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

Obmedzenie - za určitých podmienok požiadať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov - v rozsahu, v akom údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami, nás môžete v súlade so zákonom požiadať o poskytnutie Vašich údajov v štruktúrovanom , často používaný formulár a ktorý je možné čítať automaticky. Ak nás o to požiadate, môžeme vaše údaje odovzdať inému subjektu, ak je to technicky možné.

Právo podať sťažnosť Národnému dozornému orgánu pre spracúvanie osobných údajov a právo obrátiť sa na príslušné súdy.

PRIJATIE TEJTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prístupom k rulmentionline.ro a jej používaním môžu byť vaše osobné údaje a akékoľvek ďalšie poskytnuté informácie spracované a použité na marketingové aktivity súvisiace s bf4fa0c500179c4e4558e7f4e455 telekomunikácií, ako aj za účelom dosiahnutia oprávneného záujmu spoločnosti na zriaďovanie databáz a ich používanie.

Aj prístupom a používaním stránky vyjadruje svoj súhlas s prijímaním hovorov, SMS alebo E -e-maily na propagáciu produktov ponúkaných spoločnosťou a / alebo prostredníctvom platformy rulmentionline.ro. Ak nesúhlasíte s podmienkami používania a osobnými údajmi SUPER PRECISION BEARINGS S.R.L., máte právo prestať používať túto stránku.

AKTUALIZÁCIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
V prípade, že osobné údaje, ktoré ste poskytli zmeníme alebo ak zistíte, že o vás máme nesprávne osobné údaje, kontaktujte nás e-mailom na čísle superprecisionbearingsonline@gmail.com. p>

Nezodpovedáme za žiadne straty vyplývajúce z nesprávnych, nepravdivých, nedostatočných alebo neúplných osobných údajov údaje, ktoré nám poskytnete.

Ďalšie informácie nájdete na stránke Zásady používania súborov cookie a na stránke Zmluvné podmienky tejto platformy.

Super Precision Bearings používa súbory cookie

Kliknutím na „Áno, súhlasím“ vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie nainštalovaných na tejto stránke. Používajú sa na to, aby vám poskytli čo najlepší zážitok z prehliadania.

Detaily